Επιλογές ξενογλωσσων αρθρων μου 1961 -

Τα άρθρα της Μαρίας Νεγρεπόντη – Δελιβάνη ανέρχονται σε χιλιάδες, παρουσιάζονται επιλεκτικά ορισμένα απο αυτά ονομαστικά.

1. «Influence du développement économique sur la répartition du Revenu National. Tiers-Monde», Tome III, No 12, Paris 1961, σελ.565-598.

2. «Influencia del desarrolo economico sobre la distribucion de la renta nacional. Moneda y Credito Revista de Economia», Iunio 1962, Madrid.

3. «The distribution of national income in underdeveloped countries», Proceedings of a Conference held by the I.E.A. at Palermo, Macmillan, London, 1968, σελ. 297-325.

4. «Note sur les conséquences de la fonction de production Cobb-Douglas dans les pays «Note sur les conséquences de la fonction de production Cobb-Douglas dans les pays sous-développés et développes», Sirey, Revue d’ Economie Politique 1971.

5. «Un modèle de répartition du revenu national dans les pays sous-développés, Le partage du revenu national», Congrès de I’I.E.A. à Palerme, 1966, Cujas, Paris 1971, σελ. 297-324.

6. «Les conséquences de l’ industrialisation dans les pays en voie de développement sur l’ emploi et sur la répartition du revenu national», Paris 1973, Revue d’Economie Politique, Janvier- Février 1973

7. «Réflexions sur le problème du rendement du progrès technique», Mélanges en l’ honneur du Professeur Emile James, La Monnaie et l’économie de Notre Temps, Editions Cujas Paris 1974.

8. «Industrialization employment and income distribution in Greece», Employment Series 12, Development Centre Studies, Paris 1975.

9. «L’ influence de l’ accélération sur la répartition fonctionnelle des revenus», Editions Cujas, Essais en l’ honneur de Jean Marchal, 1. La répartition du revenu national, Παρίσι 1975

10. «Problèmes et structures du développement économique de la Grèce», volume 17, Number 2, Balkan Studies, 1976.

11. «Etude actuelle sur l’économie», Etudes Balkaniques  No 2, Académie Bulgare des Sciences, Institut des Etudes Balkaniques, 1982

12. «Income distribution, tax policy and the propensity to industrial investment in Greece 1960-1981», New York Symposium on the state and the economy in postwar Greece, 15-17 April 1983.

13. «La structure d’ emploi, facteur déterminant la demande effective (le cas de la Grèce)», Paris, colloque annuel de l’AFSE sur l’ Investissement, 13 et 14 Juin 1983.

14. «Europe’s life-buoy: its less developed regions, Conferenza Italiana di Scienze Regionali», Bari, Conferenze 22-25 Novembre 1984.

15. «Description of the tax systems»,  London, The Institute for Fiscal Studies, Greece, 5 London – The Commission of the European Communities, 1986, pp. 41-47.

16. «Le rôle des régions insuffisamment développées de l’ Europe reconsidéré», Thessaloniki 1987, Balkan Studies, volume 28, number 1, 1987, σελ. 167-182.

17. «The importance of the underground economy in Greece», Foundation for International Studies, University of Malta, Valleta, Mediterranean Social Sciences Network, No 5, 1991, pp. 43-53

18. «Recent problems in relation to economic convergence on business and economic development in middle Eastern and Mediterranean countries», Congres a  Malta 25-27 May 1992

19.  «The impact of EEC regional policy on the development of Mediterranean areas», Universita degli Studi di Bari, Quadrani 7, Economia del Bacino Mediterraneo, Caccuci Editore, Bari 1994, pp.155-167.

20. «Vers un nouveau mode de répartition des revenus après la crise», Colloque des7-9 janvier 1999, Cedimes-Neuchâtel, 7-9 janvier 1999, pp.21-27.

21. «Les pays en voie de développement face a l’Economie “mondialisée”», Revue Africaine, vol.2, No 1, Janvier-Juillet 2000, pp.5-28.

22. «Temporary immigration: a potential (but still unrealistic) solution to alleviate the burden of the Bulgarian economy», in Bulgarian aux actes de la confèrence à  Sofia in 2001, volume B, 2002, pp.87-96.

23. «Le problème du développement durable dans les économies en transition», In Abstracts of the 5th conference of the problems of transition economies in Sofia 21-24.11.2002, pp. 8-9.

24. «La controverse état -marché à l’ère de la mondialisation», Le Management de la Transition, vol. 1, Editora Ecconomica, Bucarest- 2002. pp. 7-14.

25. «Panorama de la pensée francophone  dans la théorie et dans la politique de développement économique», Les sciences sociales confrontées au développement, Sous la direction de J.-P. Gern, CEDIMES-L’Harmattan, Chapitre 7, pp. 183-200.

26. «L’Union Européenne : ses problèmes, les réformes envisagées et sa politique macroéconomique », XVIIe Colloque fédérateur CEDIMES Europe sans frontières. Elargissement et Coopération, Les Actes du Colloque, Atelier 2, 3-4.11.2006, Targoviste, pp.  147-158

27. «Mondialisation, Pays en Voie de Développement et Organisations Internationales », Actes du Colloque International sur les impacts Economiques et Politiques de la Mondialisation. Avec la participation de l’ Association des Facultés, ecoles et instituts d’Economie d’Amérique Latine et des Caraibes (AFEIEAL) et du Centre d’Etudes Internationales des Mouvements Economiques et Sociaux (CEDIMES), 1-3 septembre 2004-Port-au-Prince, Haïti,  pp.48-61

28. «Mondialisation innocente et mondialisation conspiratrice”, Sciences, Technologies et Développement, Algérie, No 4-2008

29. «Du libéralisme au néo-libéralisme en matière économique”, Conférence aux étudiants de l’Université « Valahia » de Targoviste, dans le cadre de la 1ère rencontre du Club des DHC, Targoviste, Octobre 2008, publiee dans les Cahiers du Cedimes 2008

30. «Présentation de Alain Bienaymé en “Optimiste Débordant”, à l’occasion de sa nomination en DHC de l’Université “Valahia” à Targoviste le 16.1.2008 et publiée dans le bouclet spécial, pp.17-20.

31. «The economic impacts of terrorism» in the book by N. Slavenskaya, 2008, Theory and Methods of Political Analysis. A Handbook with Resource Material, St. Petersburg, St.Petersburg Institute of External Economics Affairs, Economics and Law:

32. «L’influence du dernier élargissement sur les réformes dans le marché européen du travail”, dans 50 Years of European Union, L’Union Européenne à 50 ans, editors :Vinko Kandjija et Andrej Kumar, University of Rijeka, 2009

33. «Differences between a normal and a great crisis. A comparison between the one in 1929 and the current one in 2007”, Romanian Distribution Committee Magazine Issue, Vol.2, Issue 2, Year 2010.

34. « La fragilité des économies en transition dans la crise systémique mondiale », Economie, Intégration, Compétition et Coopération, Editors Vinko Kandzija et Andrej Kumar, Croatie 2010

35. «L’UE et la zone euro en crise», Revue Valaque d’Etudes Economiques, No 4, 2010

36. «Les conséquences de la crise de l’endettement du Sud Européen sur le marche du travail, XXIme Colloque Fédérateur International de l’Institut CEDIMES. IZMIR-Turquie,1-4 Novembre 2011, pp.37-54

37. «La tenacité des mythes grecs. Lettre ouverte à Mme Christine Lagarde», Le Monde.fr. 18.06.2012 . (In english too in , Romanian Distribution,Magazine ,Vol 3, Issue2, Year 2012)

38. «The end of Eurozone :European North against european South», Romanian Distribution Committee Magazine, Vol. 3, Issue 3, Year 2012

39. «L’erreur du FMI passée sous silence», MIDEES Le Monde-Grèce, 12.03.2013

40. «New technologies and solutions to the artificial deadlocks of the world and the european economy», Chapter 1, in The Trajectory of Growth and Structural Transformation of the World Economy and International Instability, Moscow 2014, pp. 9

41.  «Les conséquences de la crise de l’endettement du Sud européen sur le marché du travail», Le travail humain au carrefour du droit et de sociologie, Hommage au Professeur Nikitas Aliprantis, Presses Universitaires de Strasbourg, pp.458-472

42. «Athènes est devenu un théâtre de l’absurde», LE MONDE |A 28.08.2015  

43. «New Management Tendencies and Their Impact on the Form of Capitalis- m», Challenges, Performances and Tendencies in Organisation Management, SAMRO, Ovidiou Nicolescu and  Lester Lloyd-Reason editors, Word Scientific 2015, pp. 11-18

44. «Negative interest rates», Holistic Marketing Journal, Bucarest, 12/2017

45. «Towards an overthrow of the international economic order? (Freedom on trade or protectionism?) Economic System of European Union and accession of Bosnia and Herzegovina-Challenges and policies ahead». Published by Faculty of Economics, University of Mostar Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar, Bosnia and Hercegovina pp 268-290,

46. «Accounting of receding globalization and X-Ray of the incoming new international economic order», Economic Integration: Theory, Cooperation and Perspectives, Ed.Vinko Kandzija and Andre Kumar, Libertas, Mostar 2018, pp.119-133

47. «The populist political parties and their overthrow in the prevalent order». Valahia Journal of Economic Studies,Volume 9(23) Issue 2, 2018, DOI 10.2478/vjes-2018-0016

48. «La nouvelle mondialisation porte les couleurs de la Chine», Izmir,Book internet pp 2909-2931/2018

49. «Amérique et Chine: Coéxistence et Tolérence ou le Syndrôme  de Thucidide».  Economic System of European Union and Accession of Bosnia and Herzegovina –Challenge and Policies Ahead, ed. Vinko Kandzija and Mila Ganzic, Ecsa BIH 2019, pp.53-70

50.  «Robotics and its unemployment: a proposal to address  massive unemployment» : Journal of Global Strategic Management | V. 12 | N. 2 | 2018-December| isma.info | 095-106 | DOI: 10.20460/JGSM.2019.27295

51. «L’INVASION DE LA STAGFLATION ET SES CONSÉQUENCES» (Congres a l’Universite de Targoviste) 08.11.2021

52. «THIS INFLATION IS “DIFFERENT» Maria NEGREPONTI-DELIVANIS, Romanian Distribution Committee Magazine Content April 2022, Volume 13, Issue 1

53. «Les multiples messages des élections française dessinent les contours d’un nouvel ordre international» , Volume de n°4/2022 cycles économiques des cahiers du Cedimes.

54.  «The dark size of energy crisis subsidies»,   in Romanian Distribution Commitee Magazine, Vol 14-Issue I,2023pp.37-40